Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Mетод за оценка и управление на риска RkFMEA

RkFMEA е метод за оценка и управление на риска в общност и на риска от природни бедствия в частност и на мерките и ресурсите за намаляване на риска и постигане на ефективност при планирането и управлението на тези ресурси. Методът се прилага и за управлението на поддръжката и контрола на съоръженията използвани за предпазване от природни рискове. RkFMEA е предназначена за първичните административни и управленски единици, които имат отношение към събирането на данни и предлагането на мерки за оценка и управление на риска и предлага интерактивен и опростен подход и език, разбираем и достъпен и за неспециалисти. RkFMEA третира управлението на риска и ресурсите за предпазване от бъдещи събития, преди да е настъпило кризисно събитие или бедствие, и само предоставя информация за управлението при кризи, без да се занимава с това управление. Данните събрани и обобщени с RkFMEA и RiskMan могат да се ползват за оценка и планиране на инвестициите за мерки и съоръжения за предпазване от природни бедствия за кандидатстване с проекти на общинско, областно или регионално ниво.

Как се работи с RkFMEA

RkFMEA се нуждае от прости отговори на въпросите какво би предизвикало природно бедствие, къде то би нанесло щети, какви биха били щетите, колко податлива или уязвима е зоната на евентуалните щети от това бедствие, колко вероятно е то да се случи, какви мерки или действия са предприети до момента за да се ограничи или предпази тази зона от такова бедствие, какви бъдещи мерки биха били подходящи и кога за да се намалят или ограничат щетите и колко биха стрували те. Зоните къде би настъпило бедствие и какви биха били щетите, както и колко биха стрували новите мерки за защита, могат да се определят на база на детайлни проучвания, симулационни модели и други изследвания или предложения, или само на експертна оценка от съответните служители в кметство или община, на база на техния опит и знания за минали събития.

Основните елементи за оценка на риска и подход са базирани на принципите на FMEA (Failure Mode Effects Analysis) и на разработката за управление на риска и управление на превантивните мерки – RkFMEA. Рисковите измерители, както е споменато по-горе са четири. Това са Уязвимост (R), Вероятност (P), Ефект на мярка или контрол (действие) (N), като тези три измерителя дават – Общ рисков фактор RPN, по стандарта на FMEA. Измерителят (F) на RkFMEA е показател за ефективността или неотложността на предложени нова или поредица от мерки за превенция или контрол. Четирите измерителя дават съответно Комплексния рисков фактор (F), като произведение на тези четири фактора (R), (P), (N), (F). Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като най-благоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10 и се избират от таблици, съобразени със съответната причина за риск.

Със събирането на информацията, попълването на таблиците на RkFMEA и с обобщаване на рисковете и мерките, които се препоръчват, се изпълняват всичките етапи на анализа на риска. Освен това с подадената обща информация за кметство и община се извежда и социалната щетимост на съответното кметство и община от природни рискове. Мониторингът на промяната на риска се осъществява след извършване на няколко последователни анализи на риска, за да може да се отчете тенденцията на промяната, която е важна за дългосрочното управление на риска и на ефективността на мерките за намаляването му.

Данните събрани на ниво кметство и описанията на съществуващото положение са достъпни за всички потребители с права за достъп и те могат да служат за информация и предприемане на мерки при спасителни операции или при ликвидиране на щети от природно бедствие.

Нива на риска

Основните фактори за оценка R,P,N,F се избират от таблици. Таблиците със степените са подготвени на базата на очаквано въздействие, вероятност то да настъпи и мерките за контрол. Показателите, заложени в таблиците отразяват рисковите показатели и са изведени на базата на общите правила на RkFMEA. Измерителите са показани в три цвята – Червен (опасен) от 10 до 7, Жълт (внимание) – от 6 до 4 и Зелен (приемлив) - от 3 до 1. Това е общоприетата цветова индикация и позволява за управленските цели и решения да се използват само три оценъчни нива. За по-детайлните оценки и изчисления се използват всичките 10 степени или нива.

За един и същ риск, при естествено един и същ Общ рисков фактор (RPN), могат да се предложат различни бъдещи мерки. Мерките с по-висок Комплексен рисков фактор (F) са тези, които ще имат по-голям ефект при прилагането им за намаляване на риска. Тази съпоставка на различните мерки и техния ефект позволява по-ефективното планиране на мерките и сроковете за тяхното изпълнение и е инструмент за управление на риска.

Изборът на степента от таблиците, в някои случаи е субективен, но това влияе относително слабо на крайната оценка за Общ рисков фактор и Комплексен рисков фактори. Освен това целта е да се очертае зоната на риска – Висок, Умерен и Приемлив (незначителен) – съответно Червен, Жълт и Зелен с цветово кодиране, което е средството за оценка и управление. За Общия рисков фактор RPN Червеното ниво е над 250, Жълтото е между 249 и 50 а Зеленото е под 50; за Комплексния рисков фактор те са съответно Червено над 1500, Жълто между 1499 и 400 и Зелено – под 400. Така събраните данни с RkFMEA се изобразяват и на карти за по-лесно и бързо вземане на решения и обобщаване на информацията за ниво област, регион съгласно Европейските директиви.

Последваща след определен период пък показва и тенденцията за изменението на риска. Това е основен показател за предприемане на административни и управленски дейности. Рискът е динамичен показател и използването само на еднократна оценка на риска, може само да подведе управлението на риска и управлението на превантивните мерки. В RkFMEA промяна на риска с показател над 1 се счита негативна или Червена зона на промяна, защото рискът се е увеличил спрямо предходния период. Промяна със стойност под 1 е зелената зона и показва намаляване на риска, докато 1 показва, че няма промяна на риска или това е Умерената жълта зона.

RkFMEA и RiskMan

RiskMan е интернет базираната информационна система за достъп, събиране на данните и извеждане на справките и картите на природните рискове, събрани и анализирани с RkFMEA.

За достъп до последната версия на RiskMan щракнете тук.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)