Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan


RiskMan представлява многопотребителска Интернет-базиранa система с различни нива на достъп, позволяваща регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия по метода RkFMEA. Приложението е изградено като клиент-сървер приложение и достъпно за крайните потребители посредством Интернет браузер на Мicrosoft. Системата е изградена с използване на скриптовите езици PHP, JavaScript и маркъп езикът HTML, под управление на операционната система Windows XP. Продуктът е тестван и изработен върху Apache сървер, като за съхранение и достъп до данните е използван сърверът MySQL. Използваните софтуерни технологии и продукти позволяват лесна миграция на RiskMan към други платформи. Достъпът до системата позволява възможност за въвеждане, надзор и корекция на данни на ниво кметство и ниво община. Определени са четири различни потребителски роли с оторизиран достъп в системата – системен администратор, администратор на община, оператор в кметство и наблюдател - всяка със зададени фиксирани права. Докато наблюдателят може единствено да разглежда въведените данни за всички общини, кметства, кризисни събития и технически съоръжения, то операторът към дадено кметство може освен това и да въвежда и редактира данни за кметството, за което е определен, и данни за кризисни събития и за технически съоръжения. По-долу са представени части от общия изглед на екрана за редактиране на данни за зона на поражение при рисково събитие от тип наводнение. Операторът трябва да направи описание на кризисното събитие и зоната на поражение чрез задаване на начин на определяне и причина за възникване.

Редактиране на данни за зона на поражение при рисково събитие от тип наводнение

След това се въвежда оценка на ефекта от рисковото събитие, като се определя потенциален ефект, измерител, експертна оценка за щети и за пострадали хора, и отново начин и дата на определяне. За всяко поле системата показва примерни данни или описания.

Oценка на ефекта от рисковото събитие

Най-съществената част от работата на оператора към дадено кметсво е определянето на факторите на кризисното събитие (на фигурата по-долу). Те представляват стойности от 1 до 10 за уязвимост, вероятност и ефект на мярка или действие, които описват съответно степента на щети от кризисното събитие, вероятност за сбъдване на събитието, и ефекта на предпазната мярка или действие, които също следва да бъдат описани. На базата на тези стойности по методиката на Довел Интернешънъл системата изчислява автоматично факторът на риска RPN за дадената зона.

За всяка зона на поражение от даден вид кризисно събитие операторът трябва да въведе една или няколко предпазни мерки или действия, за които се определя бюджет и наличност на обща регионална политика за изпълнение на мярката. На база на въведените данни автоматично се изчислява икономическият фактор на риска RPNF, който представя съотношението между разходите за осъществяване на предпазната мярка и постигнатия материален ефект.

Изчисляване на параметрите на риска

За всяка зона могат да се въведат и аналогични данни за обекти на поражение в зоната, което позволява по-точно определяне на степента на поражение и на предпазните мерки. Определят се и степента на поражение и предпазните мерки за наличните технически съоръжения в кметството. Използвайки всички данни за зони, обекти на поражение в зоните, и технически съоръжения, системата RiskMan изчислява фактори за риска от даденото кризисно събитие за територията на кметството. Чрез интегриране на оценките за риска по кметства, за дадена община се изчисляват факторите за риска от даденото събитие за територията на общината, и по този начин се генерират географски карти на риска по кметства и по общини.

За достъп до последната версия на RiskMan щракнете тук.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)