Интернет-базиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия RiskMan
Главна страница   Начало
Кратко описание на проекта RiskMan
  За проекта
Метод за оценка и управление на риска
  RkFMEA
Кратко описание на информационната система RiskMan
  За системата
Генериране на карти на риска
  Генерация на карти
Партньори по проекта
  Партньори
Горещи новини
  Новини
Полезни ресурси и Интернет връзки
  Ресурси и връзки
Как да се свържете с нас
  Контакти
Заповядайте отново!
 

Кратко въведение в проекта RiskMan


В рамките на научно-приложна задача, възложена от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), през 2008 г. екип от Факултета по математика и информатика към Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” разработи съвместно с Агенцията по устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) и други научни и граждански организации, Интернет-базиранa система за регистрация, визуализация и ползване на данни и анализи с RkFMEA метода за мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия, наречена Risk Manager или съкратено - RiskMan. Приложението представлява многопотребителска информационна система с различни нива на достъп, изградена като клиент-сървер приложение и достъпна за крайните потребители посредством Интернет браузер. Целта е да се автоматизират дейностите на общинските и кметските администрации по процеса на регистриране на рисковете от природни бедствия, както и неговото оценяване и управление по метода RkFMEA на Довел Интернешънъл. Моделът на данните предвижда запазването на информацията по години. По електронен път се събира и обобщава информация за риска от различни кризисни събития, като напр. природни бедствия - наводнения, горски пожари, земетресения, свлачища, засушаване, и др. Събраните данни за зони на поражение и за поддръжка на технически съоръжения (като мостове, диги, укрепвания и др.) се обобщават и автоматично се изчисляват факторите на риска от определено природно бедствие за дадено кметство, община и област, както и тенденцията за промяна на тези рискове.

От месец юни 2008 г. системата RiskMan работи пилотно в СУ „Св. Кл. Охридски”, а от декември 2008 г. е инсталирана и в ДАИТС. До момента тя е използвана за пилотна регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия в кметства в Русенска и Гоцеделчевска общини.

Използването на Интернет-базиранaта система RiskMan дава възможност за децентрализирано набиране на данни по кметства за общините в Република България, като управлението на процеса по кметства се извършва в съответната община, а по общини то е централизирано през администраторите на системата. От събраната информация се изчисляват интегрираните оценки на риска за различните видове кризисни събития, както и тенденцията за промяната на риска и автоматизирано се изграждат карти на риска и тенденцията на риска по кметства, общини и области, които могат да се използват както от държавната администрация за планиране на мерки за намаляване на съществуващия риск и следене на тяхното изпълнение, така и от частни организации при намерения за инвестиране. Разработката е част от изграждания български оперативен капацитет зав събиране, управление на данни и осигуряване на услуги, по Европейска програма за наблюдение на Земята – Глобално наблюдение на околна среда и сигурност (ГМОСС). На ниво държавна администрация се очаква приложението на системата и координацията с общините да бъде поета от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения - Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, отдел „Пространствени бази данни” в Дирекция „Информационни и комуникационни системи”.

За достъп до последната версия на RiskMan щракнете тук.


© АУРЕ 2008-2010, всички права запазени.

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ)